Zatrudnienie socjalne Reintegracja społeczna Reintegracja zawodowa Wolontariat Regulamin CIS Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (32) 616-43-91
  Menu
O nas
Stowarzyszenie Reda
Informacje
Nasze pracownie
Kadra Centrum
Nasi Partnerzy
Podziękowania
Galeria
KONTAKT
O nas
Koniec_CIS

Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, które prowadzi Stowarzyszenie REDA jest finansowane w całości przez GMINĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE.

Jesteśmy świadomi, iż dzisiejsze problemy socjalne wielu osób, z którymi się spotykamy w codziennej pracy zawodowej to zespól różnych czynników destabilizujących codzienne życie.

Jedną z przyczyn trudności w funkcjonowaniu na co dzień w społeczeństwie jest nadużywanie alkoholu. Dlatego w Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie prowadzone są zajęcia motywacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania chorobie alkoholowej.

Cel zajęć:

 • zapoznanie uczestników z tematyką uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholowej,
 • zwiększenie świadomości zagrożenia uzależnieniami, tak aby uczestnicy mogli dokonać autodiagnozy,
 • przekazanie wiedzy na temat współuzależnienia i Syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • przekazanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie celem autodiagnozy,
 • motywowanie osób z problemem alkoholowym do leczenia poprzez ukazywanie trzeźwego stylu życia jako wartości,
 • nauka umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Prowadzący zajęcia: Janina Wojciechowska-Skoczek - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej.

Unia Europejska wprowadza nowe koncepcje aktywnej polityki społecznej zmierzające do promowania idei „Praca zamiast zasiłku” oraz wzmacniania procesów szeroko pojmowanej integracji społecznej. Szereg problemów ekonomiczno-gospodarczych naszego kraju w wyniku transformacji ustrojowej, uwydatniło między innymi wiele problemów społecznych:

 • niskie kwalifikacje zawodowe,
 • brak perspektyw, zawodowych,
 • brak dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • oraz zjawisko marginalizacji społecznej.

Problemy te stały się ważnymi elementami, z którymi mają do czynienia zarówno klienci Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy.

Dostrzeżenie związku pomiędzy pracą socjalną, terapią uzależnień i z drugiej strony działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej oraz subsydiowania różnych form zatrudnienia zostało wpisane jako fundament: Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym która stała się źródłem prawnym naszej działalności,której celem jest przygotowanie ludzi długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie do ponownego wkroczenia na rynek pracy.

Centra i Kluby Integracji Społecznej – stają się w naszym kraju równorzędnym partnerem Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy a także innych podmiotów samorządowych w kwestii wykonywania następujących zadań publicznych:

 • pomoc w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych,
 • wspomaganie przedsiębiorczości w tym spółdzielczości socjalnej.

Prawidłowa działalność jakiegokolwiek Centrum i Klubu Integracji Społecznej nie byłaby możliwa bez partnerskiego współdziałania ze sobą różnych instytucji państwowych i samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Uzupełnianie się instytucji „pomocowych” zawsze przynosi pozytywne rezultaty w trudnej codziennej pracy związanej z problematyką wsparcia społecznego i pracy socjalnej.

Centra Integracji Społecznej

Mogą być tworzone przez:

 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czyli przez administrację samorządową lub
 • przez organizację pozarządową.

W Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym czytamy iż, status Centrum nadaje Wojewoda, na okres 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie prowadzi reintegrację społeczną i zawodową

Dla jego uczestników, czyli osób korzystających z pomocy centrum, biorących udział w jego zajęciach, oznacza to:

 • wsparcie psychiczne i emocjonalne,
 • wspólne poszukiwanie wartości i celów ważnych w życiu,
 • naukę zachowań zgodnych z ustalonymi normami,
 • poznawanie skutecznych sposobów osiągania własnych celów oraz wzbudzanie motywacji do ich osiągania,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz samopoznanie, wzrost akceptacji siebie i innych,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania - w sytuacjach godzących w moje dobro,
 • nauczenie się podstawowych technik wykorzystania własnej energii psychicznej,
 • nabycie podstawowych umiejętności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania uczuć i wykorzystania tej wiedzy w celu lepszego radzenia sobie z nimi,

Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej, która polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników zajęć zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. Działania skierowane do uczestników zajęć mają umożliwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostęp do wszelkich dóbr i usług.

Ponadto mają wykształcić umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i zawodowych oraz osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom, którym wykluczenie społeczne nie zagraża.

Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Reintegracja zawodowa odbywa się na zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.

Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie prowadzi sześć warsztatów praktycznej nauki zawodu. Są to:
 • warsztat ogrodniczy,
 • warsztat gastronomiczny,
 • warsztat rękodzieła artystycznego,
 • warsztat krawiecki,
 • warsztat budowlany,
 • warsztat stolarski.

Copyright © 2013 / WEBMASTER: Marcin Tomala / Omnia iura reservatur.