Zatrudnienie socjalne Reintegracja społeczna Reintegracja zawodowa Wolontariat Regulamin CIS Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (32) 616-43-91
  Menu
O nas
Stowarzyszenie Reda
Informacje
Nasze pracownie
Kadra Centrum
Nasi Partnerzy
Podziękowania
Galeria
KONTAKT

Stowarzyszenie REDA

Stowarzyszenie REDA chce pokazać, że podstawowe problemy człowieka biorą się i z niezaspokojenia potrzeb socjalnych oraz z braku sensu życia, z poczucia własnej zbędności w grupie, lokalnym środowisku oraz społeczeństwie. Dlatego najistotniejszym elementem z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest przywrócenie im wiary we własne siły i możliwości, godności społecznej oraz udowodnienie, że każdy człowiek zawsze jest Wartościową Jednostką.

Stowarzyszenie REDA wyodrębniło się z istniejącego od 1994 r. Stowarzyszenia „Dobroczynność” w Jaworznie i działa od 2004 roku na podstawie Statutu złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego i przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. „prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 885) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873) posiada osobowość prawną i nosi nazwę „REDA”.

Nasz KRS:

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000 220458

Adres Zarządu:

ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno Województwo Śląskie

Inne dane identyfikacyjne:

NIP : 632-18-75-610,
REGON : 278-335-676

Zarząd Stowarzyszenia REDA:

Beata Jurek - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia REDA

oraz instruktor pracowni ogrodniczej.

Małgorzata Milkiewicz - Sekretarz Stowarzyszenia REDA

oraz specjalista d.s. kadr i administracji.

Małgorzata Krzyżak - Członek Zarządu

oraz instruktor pracowni rękodzieła artystycznego.

Stowarzyszenie REDA jest organizacją "non-profit" i prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz grup i środowisk mających szczególnie trudną sytuacje życiową i materialną w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej i dobroczynności, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W latach 2005 - 2008 roku pod Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna prowadziliśmy Klub Integracji Społecznej, który w ramach 3 miesięcznych zajęć motywował i aktywizował osoby długotrwale bezrobotne, które po zakończeniu zajęć kierowane były do robót publicznych na rzecz miasta Jaworzna (przez nasze zajęcia przeszło ponad 400 osób w ciągu czterech lat).

Stowarzyszenie od stycznia 2007 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, które działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze pozn. zm.) i mocy decyzji Nr 1664 ZD/06 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2006 roku.

Jednostka została wpisana do rejestru CIS pod numerem: ZD.III.8142-1/06. i prowadzi zajęcia dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach programu reintegracji społeczno-zawodowej pozytywnie zaopiniowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie REDA w Jaworznie - nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT, wszystkie pozyskane środki ze sprzedaży własnego wyprodukowanego asortymentu lub usług naszych pracowni wykorzystujemy zgodnie z naszymi założeniami na cele statutowe.

Copyright © 2013 / WEBMASTER: Marcin Tomala / Omnia iura reservatur.