Zatrudnienie socjalne Reintegracja społeczna Reintegracja zawodowa Wolontariat Regulamin CIS Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (32) 616-43-91
  Menu
O nas
Stowarzyszenie Reda
Informacje
Nasze pracownie
Kadra Centrum
Nasi Partnerzy
Podziękowania
Galeria
KONTAKT

Informacje

Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną, działającą na bazie Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej to:

 • Długotwale bezrobotni,
 • Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu leczenia terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • Uzależnieni od alkoholu i innych środków psychoaktywnych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • Zwolnieni z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ,

Uczestnicy Centrum biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu przez okres 1 roku. Z możliwością przedłużenia pobytu w Cenytum do 1,5 roku. W tym czasie uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe w ramach sześciu warsztatów zajęciowych. Obok zajęć praktycznych raz w tygodniu - w poniedziałki - prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. powrotu na otwarty rynek pracy, rozwijające osobiste zdolności, przybliżające wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia. Każda z osób, która zadeklaruje chęć uczestnictwa realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym okres adaptacyjny trwa 1 miesiąc. W tym czasie każdy z uczestników Zotrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla osób bezrobotnych, ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i szkolenia, zostaje zapoznany z przepisami w zakresie BHP, jest ubezpieczony z tytułu wypadków powstałych w trakcie pobytu w CIS oraz otrzymuje jeden posiłek dziennie.

Pomyślne zakończenie okresu próbnego warunkuje dalszy udział osoby w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, trwający do 11 miesięcy. Świadczenie integracyjne wynosi wówczas 100% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej:

Osoba może zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej na podstawie:

 1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 2. wniosku zakładu lecznictwa odwykowego,
 3. wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 4. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy,
 5. wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6. organizacji pozarządowej,
 7. wniosku Klubu Integracji Społecznej.

Copyright © 2013 / WEBMASTER: Marcin Tomala / Omnia iura reservatur.